Kerata Basa

21 April 2008 pukul 06:03 | Ditulis dalam boso jowo | 3 Komentar

aku ki lagi bingung bolo-bolo ki entuk tugas nggawe kerata basa soko bu guru neng sekolahan, trus tak gawekne iki entuk soko ndaleme ki demang,

Kerata Basa
01. anak karêp åpå-åpå kudu ånå lan énak.
02. bapak bap åpå-åpå pêpak
03. batur êmbat-êmbating tutúr
04. bocah mangan kåyå kêbo, gawéyané ora kêcacah.
05. brêkat didèlèh mak brêg terús diangkat
06. cangkêm yèn ora dicancang ora mingkêm.
07. cangkír kanggo nyancang pikír
08. cêngkír kêncêngé pikír
09. denåwå ngêdên håwå ngumbar håwå napsu
10. désèmbêr gêdhé-gêdhéné sumbêr
11. dongèeng dipaido ora mêngèng
12. garwå sigaraning nyåwå
13. gêdhang sagêd padhang, digêgêt bar madhang.
14. gêrang sêgêré wis arang-arang
15. guru kêna digugu lan ditiru
16. gusti bagusíng ati
17. januari hujan sabên ari
18. kaji tekadé siji
19. kathók diangkat sitók-sitók
20. kódhók tekå-tekå ndhódhók.
21. kotang sikute diutang
22. krikíl kêri ing sikíl
23. kupíng kaku njepipíng
24. kuplúk kaku nyêmplúk
25. kursi yên diungkúrake banjúr isi
26. ludrúk gulune gélo-gélo, sikile gêdrúg-gêdrúg
27. malíng njipúk amalé wóng síng ora elíng
28. mantu diéman-émani mêksa mêtu
29. måråtuwå mårå-mårå kêtêmu tuwå
30. nopèmbêr ånå sumbêr
31. oktobêr untúb-untubé sumbêr
32. pébruari yèn mépé mburu ari
33. prawan yèn pêpara (lêelungan) kudu wayah awan
34. saru kasar lan kêliru
35. sêjarah sêjan ngarah (yèn dinå riåyå/Idul Fitri)
36. sêkutêr sambi séndhéku mlayu bantêr.
37. sêpuh sabdané ampúh
38. simah isiné omah
39. sinóm isih enóm
40. sirah isiné rah
41. siti isiné bulu bêkti
42. sopir yèn ngaso mampír (ing warúng).
43. sruwal saru yèn nganti uwal
44. sulap yèn kesusu bakal ketilap.
45. tandúr nåtå karo mundúr
46. tåpå tatane kåyå wóng påpå
47. tarúb ditåtå supåyå katón murúb
48. tayúb ditåtå supåyå katón guyúb
49. têbu antêbé kalbu
50. tépas titíp napas
51. tuwå untune wis rowå, ngenteni metune nyåwå
52. wanitå wani ditåtå
53. wédang dianggo gawé kadang
54. wêdhus suwé ora tau adús
55. wêtêng ruwêt tur pêtêng
Iklan

3 Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Kalau kerata basa dari janur apa????


    janur: jaan….mas danu urik
    hehehe…
    sik Mas ditanyain dulu ke para pinisepuh

  2. hmmm, kirain apa…hehhehe…ada ada saja …

  3. haduuuhh.. ada aja dehh… ckckckckck.. ruwet tpii…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: